AKCE DOPRAVA ZDARMA JIŽ OD 2 UCELENÝCH PALET!!!

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní společnosti KAMENIUM GROUP s.r.o. Se sídlem v Zemědělské ulici 880/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Identifikační číslo: 076 89 501

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42803

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kamenhradec.cz

ID datové schránky: 8sgqkxk

Kontakt Hradec Králové:

E-mail: hradec@kamenium.cz

Tel: +420 774 494 954

Adresa: Náchodská ulice (směr Jaroměř vlevo), 500 02 Hradec Králové

 

Kontakt Hranice na Moravě:

E-mail: hranice@kamenium.cz

Tel.:  +420 774 494 954

Adresa: Hranická 350, 753 61 Hranice – Drahotuše

 

Kontakt Sezimovo Ústí:

E-mail: sez.usti@kamenium.cz

Tel.: +420 725 306 070

Adresa: Pod Kovosvitem 1426 (vedle benzínové pumpy Shell), 391 02 Sezimovo Ústí

 

1.      ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti KAMENIUM GROUP s.r.o., se sídlem v Zemědělské ulici 880/1, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo: 076 89 501, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42803 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím  prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kamenhradec.cz dále jen („webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.       Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

1.3.       Spotřebitelem je fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.  Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele a pro účely ust. § 1963 zákonač. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele.

1.4.       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.6.       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.      UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.       Kupující je oprávněn provést objednávku zboží z e-shopu prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo bez předchozí registrace kupujícího. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.       Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a kupující tak odpovídá prodávajícímu v plném rozsahu za škodu způsobenou uvedením nesprávných či nepravdivých údajů.

2.3.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si zvolí sám kupující při registraci uživatelského účtu Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a tyto údaje nesmí sdělovat třetí osobě. Prodávající tak nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou kupujícímu v důsledku porušení této povinnosti ze strany kupujícího

2.4.       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden (1) kalendářní rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7.       Prodávající neodpovídá kupujícímu za funkčnost uživatelského účtu a nebude-li tak z technických či jiných důvodů uživatelský účet funkční či dostupný, nevznikají kupujícímu vůči prodávajícímu žádná související práva. Tím není dotčeno právo kupujícího provádět změnu či storno objednávky zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jelikož tato právní jednání je kupující vždy oprávněn provést také prostřednictvím jiných komunikačních prostředků (např. e-mailem, telefonicky). Označení zboží a údaje o jeho hlavních vlastnostech jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího, a to jednotlivě u každého zboží, popřípadě odkazem – prolinkem na další internetové stránky (výrobce, distributora, apod.).

3.             UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.       Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.       Prodávající prodává zejména obkladový kámen, kamennou dlažbu, stavební kámen, zahradní kameny a stavební chemii (dále jen jako „zboží“). Označení zboží a údaje o jeho hlavních vlastnostech je uveden na webovém rozhraní prodávajícího, a to jednotlivě u každého zboží, popřípadě odkazem - prolinkem na další internetové stránky (výrobce, distributora, apod.). Pokud by smlouva byla uzavřena jiným způsobem, například pomocí e-mailové komunikace, je označení zboží a popis jeho hlavních vlastností uveden v nabídce společnosti, která je kupujícímu předána (např. zaslána na jeho komunikační e-mail) před uzavřením smlouvy.

3.4.       Prodávající informuje kupujícího, že přirozenou vlastností kamene, kamenné dlažby, stavebního a zahradního kamene je náchylnost k opotřebení vnějšími vlivy (pórovitost, nasákavost, ošlapání, poškrábání, popraskání). Z toho důvodu je nutné zboží skladovat na suchém místě, a zvláště v zimních měsících chránit zboží před mrazem, deštěm a jinými nepříznivými povětrnostními vlivy. Zmrazení může způsobit popraskání zboží, proto je důležité, aby zboží bylo skladováno v suchém a teplém prostředí.

3.5.       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Další informace o dopravě a platbě zboží jsou uvedeny zde: www.kamenium.cz/doprava-a-platba/  

3.6.       Objednávky na zboží jsou přijímány osobně na provozovnách prodávajícího, písemně, e-mailem, telefonicky a přes internetové stránky prodávajícího.

3.7.       Kupní smlouva je uzavřena, kdy je objednávka kupujícího přijata (akceptována) prodávajícím. Přijetí objednávky je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího nebo je přijetí objednávky potvrzeno kupujícímu prodávajícím telefonicky či má přijetí objednávky podobu vystavení faktury – daňového dokladu.

3.8.       Kupní smlouva je uzavřena následovně:

a)             Za účelem vytvoření a odeslání objednávky prostřednictvím e-shopu vloží kupující zboží do elektronického nákupního košíku a následně také vyplní objednávkový formulář, který obsahuje především následující informace:

3.8.a.1.           Identifikační údaje kupujícího

3.8.a.2.           Doručovací adresu pro doručení zboží.

3.8.a.3.           Druh a počet kusů objednávaného zboží.

3.8.a.4.           Způsob dopravy pro doručení zboží.

3.8.a.5.           Způsob úhrady kupní ceny a nákladů na dopravu zboží.

3.9.       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.10.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.11.   Kupující bere na vědomí, že v důsledku výslovného vyloučení aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku odesláním objednávky nevzniká kupujícímu právní nárok na uzavření kupní smlouvy a prodávající tak není povinen kupní smlouvu s kupujícím uzavřít, a to především v situaci, pokud kupujícím objednané zboží není skladem. Tím však není dotčeno právo prodávajícího neuzavřít kupní smlouvu také na základě jakýchkoliv jiných skutečností (to znamená i bez udání důvodu). V případě neuzavření kupní smlouvy bude na kontaktní e-mail kupujícího odesláno potvrzení o nepřijetí (stornování) objednávky ze strany prodávajícího

3.12.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.13.   Předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva.  Informace o zboží dostupné na www.kamenhradec.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací.

3.14.   Prodávající si vyhrazuje právo množstevní odchylky, resp. ztrátovosti objednaného zboží způsobených nepravidelným tvarem kamene po jeho vytěžení. Tzn., že prodávající musí při pořizování obkladu nebo dlažby na danou plochu připočítat několik procent navíc. Při montáži přírodního kamene se jedná přibližně o 15% rezervu potřebnou na dořezávání při zakončení kamenné dlažby nebo obkladu v rozích a ostěních. Dalším faktorem ovlivňující procento ztrátovosti je šířka spáry.

3.15.   Dodatečné změny a doplňky v již učiněné objednávce ze strany kupujícího musí být učiněny prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Tyto změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím.

3.16.   Po vyexpedování zboží již není možné, aby kupující po prodávajícím žádal změnu fakturačních údajů uvedených v objednávce.

3.17.   Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě opakované objednávky učiněné kupujícím, který v předchozím obchodním styku neplnil řádně své smluvní povinnosti.

4.      CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.       Kupující se na základě kupní smlouvy zavazuje prodávajícímu uhradit za dodání zboží kupní cenu ve výši uvedené na webové stránce ve vztahu k jednotlivému druhu zboží, a dále také náklady na dopravu spojené s dopravou zboží kupujícímu.

4.2.       Kupní cena je konečnou výší kupní ceny, která obsahuje daň z přidané hodnoty, jakož i všechny další poplatky související s koupí zboží, a to s výjimkou nákladů na dopravu zboží ve smyslu odst. 3.3. Tím však není dotčena možnost sjednání odlišné výše kupní ceny na základě předchozí individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

4.3.       Výše nákladů na dopravu zboží se odvíjí od kupujícím zvoleného způsobu dopravy zboží aktuálně dostupného na webových stránkách, přičemž náklady na dopravu jsou stanoveny pevnou částkou a jejich součástí jsou již zahrnuty náklady na balné a další náklady související s dopravou zboží. Prodávající je přitom oprávněn na webových stránkách zveřejnit hodnotu výše kupní ceny nebo celkového množství zboží celkové objednávky zboží, od které je kupujícímu poskytována doprava zboží zdarma.

4.4.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a)             v hotovosti v některé z provozoven prodávajícího na adrese Náchodská ulice, 500 02 Hradec Králové, Hranická 350, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice,
Pod Kovosvitem, 391 02 Sezimovo Ústí či v hotovosti u řidiče prodávajícího při převzetí zboží,

b)             bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 286720299/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“);

4.5.       Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení skladného ve výši 150,- Kč vč. DPH za jednu paletu zboží, a to za každý byť jen započatý kalendářní den prodlení, v případě, že si kupující zboží od prodávajícího nepřevezme do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy zboží bylo připraveno k odběru a kupující je povinen tuto zálohu prodávajícímu zaplatit. Prodávající a kupující si mohou vzájemně ujednat kratší nebo delší lhůtu než deset (10) kalendářních dnů pro vyzvednutí zboží, po kterou nebude prodávající za uskladnění zboží požadovat zaplacení skladného.

4.6.       V případě platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby předem na bankovní účet prodávajícího je kupní cena splatná bezprostředně po odeslání objednávky a zaslání QR kódu na e-mail kupujícího.

4.7.       V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.8.       Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.9.       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.10.   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po potvrzení objednávky zboží ze strany prodávajícího a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo prodávající vystaví daňový doklad kupujícímu přímo na prodejně v případě, kdy kupující zakoupí zboží přes e-shop a zároveň zaplatí kupní cenu až při osobním odběru zboží na prodejně.

4.11.   Při nedodržení termínu splatnosti kupní ceny bude kupujícímu z neuhrazené částky účtován za každý byť jen započatý kalendářní den úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky.

5.      ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.       Kupní smlouvu je možné ukončit mimo jiné dohodou smluvních stran nebo odstoupením od kupní smlouvy v případech stanovených v těchto obchodních podmínkách.

5.2.       Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů.

5.3.       Kupující podnikatel má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud se na zboží projeví vady, které na něm byly již při převzetí. Kupující podnikatel je tedy oprávněn uplatnit práva z vad pouze pro vady zboží, které mělo zboží při převzetí, nikoliv pro vady, které se objevily později. Zároveň se musí jednat o vady, které znemožňují využívat zboží ke stanovenému účelu.

5.4.       Má-li zboží vady, které jej znemožňují využívat ke stanovenému účelu, může kupující podnikatel odstoupit od smlouvy, žádat dodání nové věci, odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.5.       Ujednání uvedená v odst. 5.6.- 5.13 se použijí pouze v případě, že je kupující spotřebitelem.

5.6.       Byla-li kupní smlouva uzavřena mimo obchodní prostory prodávajícího nebo prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (např. internet), má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů (14) ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí posledního kusu zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy dodávka zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne první dodávky zboží.

5.7.       Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu (např. e-mailem na adresu hradec@kamenium.cz, hranice@kamenium.cz, nebo sez.usti@kamenium.cz, písemně na některou adresu doručování uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek, prostřednictvím sms atd.), ve kterém uvede (jméno, příjmení, obchodní firma/název, adresa sídla, případně telefonní číslo a e-mailovou adresu). Využije-li kupující této možnosti, prodávající mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy může kupující použít i vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je dostupný zde: https://www.kamenium.cz/files/files/f130-Vzorovy-formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy.docx  (není to však jeho povinností). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Náklady za vrácení zboží nese kupující. Prodávající informuje kupujícího spotřebitele, že jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele a pro svou povahu nelze zboží vrátit obvyklou poštovní cestou, převezme zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady, ovšem pouze v případě, že budou všechny tyto podmínky splněny kumulativně. V ostatních případech prodávající informuje kupujícího spotřebitele, že náklady za vrácení zboží nese kupující a prohlašuje, že výši nákladů na vrácení zboží nelze vypočítat předem, nicméně maximální výše nákladů na vrácení zboží je odhadem
2.600 Kč (2.149 Kč bez DPH) za 1 paletu zboží.

5.8.       V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.7. vrátí prodávající peněžní prostředky, tj. cenu zboží přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující výslovně neuvedl jinak.

5.9.       Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo mu prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

5.10.   Odstoupí-li kupující od smlouvy, může prodávající dále požadovat po kupujícím úhradu odpovídající snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

5.11.   Kupující však nemůže od kupní smlouvy dle odst. 5.6. odstoupit, jestliže je předmětem kupní smlouvy:

a)      poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,

b)      dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c)      dodávka zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

d)      dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

e)      neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

f)       dodávka zboží v zapečetěném obalu, u které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.

5.12.   Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 90 dní ode dne jejího uzavření, bylo-li jeho právo dotčeno nekalou obchodní praktikou prodávajícího nebo požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.

5.13.   Kupující nemůže odstoupit od smlouvy podle odstavce 5.12., prokáže-li prodávající, že je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

5.14.   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.15.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.6. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, zboží před vrácením k prodávajícímu řádně zabalí nebo jinak opatří, aby nedošlo k jeho poškození na cestě zpět k prodávajícímu. Zboží je možno vrátit pouze ve stavu, v jakém bylo zakoupeno, a nesmí vykazovat známky poškození nebo používání.

5.16.   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.17.   Prodávající je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží kupujícímu, a to zejména pokud není schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v odst. 6.3. nebo se již zboží nevyrábí nebo nedodává nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.
V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu, budou mu peněžní prostředky vráceny, a to a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující výslovně neuvedl jinak.

5.18.   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.      PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.   Prodávající zajišťuje doručení zboží kupujícímu prostřednictvím vozidel prodávajícího na území České republiky a Slovenské republiky. Vozidla prodávajícího jsou vybavena hydraulickým zařízením umožňující vykládku paletového zboží. Další informace o dopravě a platbě zboží jsou uvedeny zde: www.kamenium.cz/doprava-a-platba/.

6.2.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.4.   Zboží, které je skladem prodávající odesílá zpravidla do třech (3) až pěti (5) pracovních dnů od potvrzení objednávky. V určitých případech se doba může mírně lišit. O přesném termínu bude kupující informován telefonicky. Nejpozději však bude zboží kupujícímu doručeno do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

6.5.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.      JAKOST PŘI PŘEVZETÍ A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174a občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

7.2.   Dle § 2095 OZ prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

7.3.   V souladu s § 2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:

a)      odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b)      je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,

c)      je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu,

d)      je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

e)      zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

f)       je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, a pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,

g)      zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

7.4.       Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odst. 7.3. písm. e), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

7.5.       Odst. 7.3. odst. e) – g) se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího spotřebitele před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

7.6.       Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.7.       Kupující spotřebitel je oprávněn vytknout vadu, které se projeví u zboží, v době dvou (2) let od převzetí zboží.

7.8.       Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit.

7.9.       Vytkl-li kupující spotřebitel prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle odstavce 7.6. neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

7.10.   Právo z vadného plnění kupujícímu spotřebiteli nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

7.11.   Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

7.12.   Při koupi použitého zboží je kupující spotřebitel oprávněn vytknout vadu zboží, která se projeví v době jednoho roku od převzetí.

7.13.   Práva z vadného plnění se nevztahují na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím, které je v rozporu s těmito obchodními podmínkami, podmínkami skladování a péče o zboží.  Práva z vadného plnění se také nevztahují na poškození zboží nadměrným mechanickým opotřebením. Práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Práva z vadného plnění se dále nevztahují na vady vzniklé v důsledku úpravy zboží provedené kupujícím, používáním zboží v podmínkách odlišných od podmínek, které byly určeny prodávajícím. Práva z vadného plnění se také nevztahují na zboží, které bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s těmito obchodními podmínkami nebo všeobecnými zásadami nebo jestliže vada vznikla nebo byla zhoršena provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení prodávajícího.

7.14.   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

7.15.   Veškeré vady zboží, které mohly být při náležitém provedení prohlídky s vynaložením odborné péče zjištěny, musí kupující podnikatel oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, tzn. nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Jedná-li se o skrytou vadu, která nemůže být při řádné prohlídce zjištěna, kupující oznámí prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání zboží kupujícímu.

8.      PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1.       Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti uvedené v čl. 7. odst. 7.2., nebo dodá-li prodávající jiné zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

8.2.       Má-li zboží vadu, může kupující spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

8.3.       Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

8.4.       Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil.

8.5.       K odstranění vady zboží převezme prodávající zboží na vlastní náklady.

8.6.       Kupující spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a)      prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle odst. 8.3 a 8.4.,

b)      se vada projeví opakovaně,

c)      je vada podstatným porušením smlouvy,

d)      je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

8.7.       Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

8.8.       Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

8.9.       Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

8.10.   Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého bylo zboží koupeno. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

8.11.   Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

8.12.   Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

8.13.   Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a)      došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

b)      použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,

c)      nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d)      prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující společnosti, co ještě vrátit může, a dá společnosti náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

8.14.   Neoznámí-li kupující podnikatel vadu věc včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

8.15.   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

9.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.       Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.2.       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Evropská platforma pro řešení sporů online se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9.3.       Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.4.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5.       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.   Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a dále v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. nařízení GDPR.

10.2.   Prodávající zpracovává tyto osobní údaje kupujícího: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Prodávající zpracovává a shromažďuje osobní údaje za účelem plnění kupní smlouvy či z důvodů oprávněných zájmů prodávajícího. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro marketingové účely prodávajícího, zejména pro zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

10.3.   Kupující má právo na přístup k osobním údajům, což znamená, že kupující má právo od prodávajícího získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Kupující má také právo, aby prodávající bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má kupující právo kdykoli doplnit.

10.4.   Kupující má dále právo na výmaz osobních údajů, což představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost prodávajícího zlikvidovat osobní údaje, které o kupujícím zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a kupující o to požádá.

10.5.   Kupující má právo, aby prodávající v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech prodávajícího, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má kupující právo kdykoli vznést námitku.

10.6.   Kupující má také právo na přenositelnost údajů, které dává kupujícímu možnost získat osobní údaje, které prodávajícímu poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

10.7.   Kupující má právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, s výjimkou, kdy jsou osobní údaje kupujícího zpracovávány za účelem plnění kupní smlouvy či z důvodu oprávněných zájmů prodávajícího.  V těchto případech jsou osobní údaje kupujícího zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s kupujícím, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

10.8.   V případě, že bude kupující jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné prodávajícím, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.9.   Více informací o právech kupujícího jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

10.10.   Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

10.11.   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.12.   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.13.   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.  ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1.   Kupující může souhlasit se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2.   Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením zákona č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) a v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Cookies lze odstranit nebo odmítnout dle pokynů v podpůrném souboru internetového prohlížeče. Pokud dojde k odstranění cookies, může dojít k omezení možnosti plně využívat všech aspektů portálu prodávajícího.

11.3.   Prodávající tedy může ukládat cookies na zařízení návštěvníka webového rozhraní, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz webové stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebuje prodávající povolení návštěvníka. Při návštěvě webového rozhraní návštěvník nastaví na cookie banneru, který se mu při návštěvě webového rozhraní zobrazí, volitelné cookies. Volitelné cookies může návštěvník přizpůsobit v souladu s vlastními preferencemi. Svůj výběr může návštěvník kdykoli změnit v levém dolním rohu v zápatí webového rozhraní v sekci „Nastavení cookies“. Prodávající upozorňuje na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že návštěvník nebude moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

11.4.   Webové rozhraní používá tyto cookies:

a)      Nutné

i.        Nutné soubory cookie pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky. Bez těchto souborů cookie nemůže web správně fungovat. Ve výchozím nastavení jsou nastaveny a nelze je zakázat.

ii.       Cookies lze blokovat, ale část stránek se pak nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Nastavení cookies pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

MS Internet Explorer / Edge – https://windows.microsoft.com

Safari – https:// support.apple.com

Opera – https://help.opera.com

 

b)      Analytické

i.        Analytické soubory cookie pomáhají prodávajícímu vylepšovat webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání. Používají se např. k pochopení toho, jak návštěvníci interagují s webem a obvykle pomáhají poskytovat informace o metrikách počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd. Analytické cookies dále umožňují návštěvníkům snadno najít to, co hledají. Mohou také sloužit
ke zlepšování výkonnosti a rychlosti webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.

c)      Marketingové

i.        Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.

12.  RECENZE

12.1.   Prodávající uvádí, že veškeré recenze zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou ověřené a napsané zákazníky, kteří u prodávajícího zboží skutečně zakoupili.

12.2.   Prodávající ověřuje recenze zákazníků, které jsou následně na webových stránkách zveřejněny tak, že pokud je v systému prodávajícího zaznamenaná recenze od zákazníka, prodávající prověřuje číslo objednávky tohoto zákazníka a jeho kontaktní údaje v historii objednávek, zda zboží u prodávajícího zakoupil. Poté co prodávající ověří pravost nákupu v historii objednávek, zveřejní příspěvek v sekci „Reference“.

13.  DORUČOVÁNÍ

13.1.   Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně; a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

14.  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

14.1.   Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

14.2.   Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího https://www.kamenium.cz/Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek.

14.3.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

14.4.   Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

14.5.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak prodávající a kupující sjednávají, že tento vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

V Hradci Králové dne 1.11.2023  

Přílohy obchodních podmínek:

-      Formulář pro odstoupení od smlouvy

-      Reklamační řád

 

 

 

Předchozí verze obchodních podmínek:

Obchodní podmínky – platnost od 29.4.2022 do 1.11.2023

Obchodní podmínky
Obchodní společnosti KAMENIUM GROUP s.r.o.
Se sídlem v Zemědělské ulici 880/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo: 076 89 501
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42803
Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kamenhradec.cz

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti KAMENIUM GROUP s.r.o., se sídlem v Zemědělské ulici 880/1, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo: 076 89 501, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42803 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kamenium.cz dále jen („webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

1.3. Spotřebitelem je fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele a pro účely ust. § 1963 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden (1) kalendářní rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Objednávky na zboží jsou přijímány osobně na provozovnách prodávajícího, písemně, e-mailem, telefonicky a přes internetové stránky prodávajícího.

3.5. Kupní smlouva je uzavřena, kdy je objednávka kupujícího přijata (akceptována) prodávajícím. Přijetí objednávky je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího nebo je přijetí objednávky potvrzeno kupujícímu prodávajícím telefonicky či má přijetí objednávky podobu vystavení faktury – daňového dokladu.

3.6. Pro objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.6.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.6.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.6.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.10. Předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva. Informace o zboží dostupné na www.kamenhradec.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací.

3.11. Prodávající si vyhrazuje právo množstevní odchylky, resp. ztrátovosti objednaného zboží způsobených nepravidelným tvarem kamene po jeho vytěžení. Tzn., že prodávající musí při pořizování obkladu nebo dlažby na danou plochu připočítat několik procent navíc. Při montáži přírodního kamene se jedná přibližně o 15% rezervu potřebnou na dořezávání při zakončení kamenné dlažby nebo obkladu v rozích a ostěních. Dalším faktorem ovlivňující procento ztrátovosti je šířka spáry.

3.12. Dodatečné změny a doplňky v již učiněné objednávce ze strany kupujícího musí být učiněny prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Tyto změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím.

3.13 Po vyexpedování zboží již není možné, aby kupující po prodávajícím žádal změnu fakturačních údajů uvedených v objednávce.

3.14 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě opakované objednávky učiněné kupujícím, který v předchozím obchodním styku neplnil řádně své smluvní povinnosti.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti v některé z provozoven prodávajícího na adrese Náchodská ulice, 500 02 Hradec Králové, Hranická 350, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice, Pod Kovosvitem, 391 02 Sezimovo Ústí či v hotovosti u řidiče prodávajícího při převzetí zboží,

b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 286720299/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zálohy za skladné ve výši 150,- Kč vč. DPH za jednu paletu zboží za každý byť jen započatý kalendářní den prodlení, a kupující je povinen tuto zálohu prodávajícímu zaplatit, v případě, že si kupující zboží od prodávajícího nepřevezme do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy zboží bylo připraveno k odběru. Prodávající a kupující si mohou vzájemně ujednat kratší nebo delší lhůtu než deset (10) kalendářních dnů pro vyzvednutí zboží, po kterou nebude prodávající za uskladnění zboží požadovat zaplacení skladného.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po potvrzení objednávky zboží ze strany prodávajícího a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo prodávající vystaví daňový doklad kupujícímu přímo na prodejně v případě, kdy kupující zakoupí zboží přes e-shop a zároveň zaplatí kupní cenu až při osobním odběru zboží na prodejně.

4.9. 5. Při nedodržení termínu splatnosti bude kupujícímu z neuhrazené částky účtován za každý byť jen započatý kalendářní den úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, zboží před vrácením k prodávajícímu řádně zabalí nebo jinak opatří, aby nedošlo k jeho poškození na cestě zpět k prodávajícímu. Zboží je možno vrátit pouze ve stavu, v jakém bylo zakoupeno, a nesmí vykazovat známky poškození nebo používání.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající také zaplatí kupujícímu cenu za doručení zboží, ovšem jen do výše nejlevnějšího způsobu dopravy.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží, na vadu způsobenou kupujícím a vznikla-li nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením, vadu vzniklou v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího a když se jedná o přirozené vlastnosti přírodních materiálů. Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturální rozdíl u přírodních materiálů

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit práva z vad, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

7.5. Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit práva z vad pouze pro vady zboží, které mělo zboží při převzetí, nikoliv pro vady, které se objevily později. Zároveň se musí jednat o vady, které znemožňují využívat zboží ke stanovenému účelu. Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit práva z vad v době jednoho (1) roku.

7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.7. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v tomto čl. obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7.8. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.9. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Podmínkou pro běh těchto lhůt je, že kupující k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží.

7.10. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.

7.11. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno uskutečnit.

7.12. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

7.13. Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího zejména prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, dopisem, e-mailem nebo osobně prostřednictvím kterékoliv prodejny prodávajícího v České republice.

7.14. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Evropská platforma pro řešení sporů online se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a dále v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. nařízení GDPR.

9.2. Prodávající zpracovává tyto osobní údaje kupujícího: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Prodávající zpracovává a shromažďuje osobní údaje za účelem plnění kupní smlouvy či z důvodů oprávněných zájmů prodávajícího. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro marketingové účely prodávajícího, zejména pro zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

9.3. Kupující má právo na přístup k osobním údajům, což znamená, že kupující má právo od prodávajícího získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Kupující má také právo, aby prodávající bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má kupující právo kdykoli doplnit.

9.4. Kupující má dále právo na výmaz osobních údajů, což představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost prodávajícího zlikvidovat osobní údaje, které o kupujícím zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a kupující o to požádá.

9.5. Kupující má právo, aby prodávající v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech prodávajícího, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má kupující právo kdykoli vznést námitku.

9.6. Kupující má také právo na přenositelnost údajů, které dává kupujícímu možnost získat osobní údaje, které prodávajícímu poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

9.7. Kupující má právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, s výjimkou, kdy jsou osobní údaje kupujícího zpracovávány za účelem plnění kupní smlouvy či z důvodu oprávněných zájmů prodávajícího. V těchto případech jsou osobní údaje kupujícího zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s kupujícím, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

9.8. V případě, že bude kupující jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné prodávajícím, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.9. Více informací o právech kupujícího jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

9.10. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

9.11. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.12. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.13. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující může souhlasit se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením zákona č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) a v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Cookies lze odstranit nebo odmítnout dle pokynů v podpůrném souboru internetového prohlížeče. Pokud dojde k odstranění cookies, může dojít k omezení možnosti plně využívat všech aspektů portálu prodávajícího.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně; a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

12.1. Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

12.2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího https://www.kamenhradec.cz/. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.4. Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

12.5. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak prodávající a kupující sjednávají, že tento vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové, adresa elektronické pošty: obchod@kamenhradec.cz, obchod@kamenhranice.cz, obchod@kamensezimovousti.cz, telefon: +420 731 151 749, +420 724 979 039,
+420 725 306 070, ID datové schránky: 8sgqkxk.

V Hradci Králové dne 29.4.2022

 

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby