AKCE DO KONCE ČERVNA - DOPRAVA ZDARMA JIŽ OD 2 UCELENÝCH PALET!!!
PŘI NÁKUPU 5 A VÍCE UCELENÝCH PALET NAVÍC DOPLŇKOVÁ SLEVA 7% NA VŠE!!!

Reklamační řád

Reklamační řád

obchodní společnosti KAMENIUM GROUP s.r.o., IČ 07689501, se sídlem Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové týkající se veškerých dodávek materiálů, výrobků a služeb

1.             PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO A PRODÁVAJÍCÍHO:

1.1.       Práva z vady je kupující oprávněn uplatnit osobně v kterékoli provozovně prodávajícího, jejichž seznam naleznete zde: https://www.kamenium.cz/kontakty/. Kupující je také oprávněn uplatnit práva z vad e-mailem na adrese: hradec@kamenium.cz, hranice@kamenium.cz, sez.usti@kamenium.cz nebo telefonicky na tel. čísle:  +420 774 494 954, +420 774 494 954, +420 725 306 070.

1.2.       Práva z vad kupujícího a jeho povinnosti upravuje čl. 7. a čl. 8. Obchodních podmínek prodávajícího. Zákazník je povinen při odběru dodávky zkontrolovat neporušenost balení a množství. Manipulace a skladování odebraného zboží musí být v souladu s pokyny výrobce, s obchodními podmínkami nebo se všeobecně platnými předpisy.

1.3.       Prodávající upozorňuje kupujícího, že zjevné vady výrobků musí být uplatněny ještě před zapracováním do stavby a nejpozději do 7 dní ode dne převzetí dodávky. Reklamované zboží musí reklamující skladovat až do konečného rozhodnutí tak, aby bylo možné objektivně zjistit jeho stav. Z uvedeného důvodu je zákazník povinen uložit vadné výrobky odděleně až do vyřízení reklamace. 

1.4.       Pro posouzení reklamace je nutné umožnit přístup k reklamovanému zboží prodávajícímu, zástupcům výrobce a případně nezávislým posuzovatelům.

1.5.       Koupi zboží je kupující oprávněn prokázat dodacím listem, fakturou – daňovým dokladem, kupní smlouvou, případně předávacím protokolem, kterými bude doloženo, že reklamované zboží bylo dodáno kupujícímu, popř. jiným věrohodným způsobem. Vada, která je předmětem reklamace, musí být jasně a co nejpřesněji specifikována a sepsána zejména jejím popsáním a uvedením způsobu, kterým se vada projevuje.

1.6.       Uplatnil-li kupující spotřebitel reklamaci, prodávající mu neprodleně vystaví písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí 30 denní lhůty (nebyla-li dohodnuta lhůta delší) může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

1.7.       Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

1.8.       Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

1.9.       Prodávající a kupující se mohou dohodnout na prodloužení výše uvedených lhůt o dobu nezbytně nutnou v případech, kdy:

a)      nelze vzhledem k charakteru závady, resp. místa jejího výskytu bezpečně provést veškeré úkony, spojené s odstraněním oprávněné reklamace (průběh jiných prací v místě reklamace, které nedovolují splnění lhůty apod.),

b)      není poskytnuta součinnost ze strany kupujícího a není umožněno provedení veškerých úkonů spojených s odstraněním oprávněně reklamované vady nebo není umožněn přístup do míst, kde mají být práce spojené s jejím odstraněním provedeny,

c)      není možno vlivem nepředvídatelných skutečností ovlivněných vyšší mocí nastoupit k plnění úkonů spojených s reklamačním řízením.

V těchto případech, kdy nelze provést všechny potřebné úkony spojené s řešením reklamace, není prodávající v prodlení s jejím vyřízením a tato doba není započítávána do výše uvedených lhůt, pokud se prodávající s kupujícím dohodli na prodloužení lhůty k reklamaci.

1.9.       Vyřízení reklamace v sobě zahrnuje též písemné vyrozumění kupujícího o výsledku reklamace. Prodávající tedy v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

1.10.   Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

1.11.   Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

2.             ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ SPOTŘEBITELEM

2.1.       Má-li zboží vadu, může spotřebitel podle své volby požadovat:

a)             dodání nového zboží bez vady nebo

b)             opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

2.2.       Kupující spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a)             prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle odst. 8.3 a 8.4. Obchodních podmínek,

b)             se vada projeví opakovaně,

c)             je vada podstatným porušením smlouvy,

d)             je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

3.             ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ PODNIKATELEM

3.1.       Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující podnikatel požadovat:

a)             odstranění vady nebo

b)             přiměřenou slevu z kupní ceny.

3.2.       Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, může kupující podnikatel požadovat:

a)             dodání nového zboží bez vad,

b)             opravu zboží,

c)             přiměřenou slevu z kupní ceny nebo,

d)             odstoupení od smlouvy.

4.             ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

4.1.       Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny tímto řádem se řídí obchodními podmínkami nebo příslušnou smlouvou a dále příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento reklamační řád je účinný od 1.11.2023

 

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby